What's New

  • Century appoints Paras Khadka and Pratibha Mali as Brand Ambassador

Board Of Directors

BOD_Rajesh_Kumar_Shrestha
Mr. Rajesh Kumar Shrestha
Chairman
BOD_Uma_Kumari_Shrestha BOD_Rajesh_Raj_Dali BOD_Mahesh_Kumar_Agarawal
Mrs. Uma Kumari Shrestha
Director
Mr. Rajesh Raj Dali
Director
Mr. Mahesh Kumar Agrawal
Director
BOD_Sunil_Kumar_Neupane   BOD_Abhishek_Bajracharya
Mr. Sunil Kumar Neupane
Director
  Mr. Abhishek Bajracharya
Director
Developed by Nyatapol